ࡱ> E@ R@bjbjUF%$BBB8HBTB$Lb\DpD"DDDEEEaaaaaaa$cR6fa!EEEEEaDDa(QQQEDDaQEaQQQIYhZDPD ~.BoLYZbHLbYXfN8f Z$$fZEEQEEEEEaa$%3Qd$%8RNx600271 8R{y*)YOo` S2008-006 *)YOo`N gPlQS gP.UagNvAm N^AmlQJT ,glQScNOShQSOcNOlQJTQ[w[0QnxT[te [lQJT-NvNUOZGP}0['`Hb͑'YWobb*N+RSޏ&^#N0 ͑c:y % ,g!k gP.UagNvAm N^peϑ:N7,670,906 % ,g!k gP.UagNvAm N^Ame:N2008t^5g16e N0CgRn9eieHhvvsQ`Q 10lQS^AmN:N_vQc gNvAmCg\OQv[N[c:NCgRn9eieHh[eCg{ve{v(WQvAmNkc g10Am\_^AmN/eNv2.7Nv[N0 210lQSCgRn9eieHhN2006t^4g27e~vsQNOǏ N2006t^5g12e\O:NCg{ve[e NN2006t^5g16e [NN N^Am[eT lQShy!k YLr0 2320lQSCgRn9eieHheR[N[c0 30lQS^AmN:N_vQc gNvAmCg\OQv[N[c:NCgRn9eieHh[eCg{ve{v(WQvAmNkc g10Am\_^AmN/eNv2.7Nv[N0 N0CgRn9eieHh-NsQN gP.UagNvAm N^Am gsQb 10lQS^AmNblQSCgRn9eieHh[eTv*NNfew \u[l_0lĉ-NsQNy.UTP.Uvĉ[ 1 S^AmN9eieHh[eKNew (WASN*NgQ N_ N^Nfbl 2 c glQSN;`pe~vRKNNN NvS^AmN (WMRyĉ[gnT Ǐ8RNf@bcLrNfQ.US^AmN Q.Upeϑ`SlQSN;`pevkO(WASN*NgQ N_Ǐ~vRKNN (WNASV*NgQ N_Ǐ~vRKNAS 3 c g0c6RlQSN~vRKNNN NvS^AmN Ǐ8RNf@bcLrNfQ.UvNpeϑ k0RlQSN;`pe~vRKNNe ^S_(W勋N[SuKNew$N*N]\OeQZPQlQJT lQJTge{\PbkQ.UN0 20lQSKNcN-NV*)Yy]ƖVlQSN N{y *)Yy]ƖV dbu[l_0lĉvĉ[ e\Ll[bINRY :NNۏNekObAmN)Rv yg3zYcۏCgRn9ei]\O [vQc gv gP.UagNAm N^Am؏\OQyr+Rb*)YOo`CgRn9eieHh[eTv*NNfew NASmQ*NgQ NǏNf@bcLrNfQ.U@bc gvS^AmN FOV*)YOo`CgoR SuvS^AmNvl N(uN,gagbOlT*)YOo`c\*)Yy]ƖVb gvN&{T*)YOo`SU\beuv gsQDN(WS_ve:gNlQAQvN4R4\4t4444444444444445555*5,5B5F55j6r6t6v6x6|66׺׬׬׺׺zqzqzqzht xOJQJo(ht xht xOJQJhhFOJQJo(h"*hhFCJKHaJ!jh"*hhFCJKHUaJh"*hhFCJKHaJo(h|8qhhFCJKHaJo(h"*ht xCJKHaJUh"*ht xCJKHaJo(h|8qht xCJKHaJo(h|8qht xCJKHaJ+2*)Yei_yb gPlQS4,213,9520.68%4,213,95203-NVЏ}kp{b/gxvzb3,456,9540.56%3,456,9540T226,512,14636.79% =SUM(ABOVE)*100 \# "0.00%" 7,670,906218,841,24040,g!k gP.UagNvAm N^`QN9effN@b}`Qv]_`Q ,g!k gP.UagNvAm N^`QN9effN@b}`Q[hQN0 50dkMR gP.UagNvAm N^`Q ,g!k gP.UagNvAm N^:NlQS,{N!k[c gP.UagNNP9eb_b vAm N^0lQS,{N!k[c gP.UagNvAm N^e/f2007t^5g16e N^AmNpeϑ:N =SUM(ABOVE) 93,197,927 `SlQS;`,gv30.28% cgq2007t^^lQyёlX,gMR;`,gpe{ 0wQSOf~Y Nh peUSMO ^SN Tyc g gP.UagNvAmNpeϑc g gP.UagNvAmN`SlQS;`,gkO!k N^peϑiRYO gP.UagNvAmNpeϑ1-NV*)Yy]ƖVlQS109,420,62035.55%0109,420,6202*)Yei_yb gPlQS17,496,9765.68%15,390,0002,106,9763-NVЏ}kp{b/gxvzb17,118,4775.56%15,390,0001,728,4774-NVW]N;`lQS13,075,4204.25%13,075,42005-NV*)Ywmp:g5ub/gxvzb12,284,0133.99%12,284,01306-NV*)YybƖVlQS,{Nxvzb12,284,0133.99%12,284,01307SN^1rZ5uP[b/glQS8,997,9542.92%8,997,95408SNeKmb/gxvz@b7,397,9352.40%7,397,93509SN:g5u] z;`SO2,752,7200.89%2,752,720010T\n]N'Yf[DNbD~% gP#NlQS2,752,7200.89%2,752,720011-NVgr]FUƖV ;`lQS2,081,7450.68%2,081,745012 Nwm*)Y[N gPlQS791,4070.26%791,4070T =SUM(ABOVE) 206,454,00067.07% =SUM(ABOVE)*100 \# "0.00%" =SUM(ABOVE) 93,197,927 =SUM(ABOVE) 113,256,073 N0,gSR~gh USMO,g!k N^MRSRpe,g!k N^T gP.UagNvAmN10V[c gN218,841,2400218,841,24020V glNc gN7,670,906-7,670,9060 gP.UagNvAmT226,512,146-7,670,906 218,841,240eP.UagNvAmNA 389,087,8547,670,906396,758,760eP.UagNvAmNT389,087,8547,670,906396,758,760N;`615,600,0000615,600,000yrdklQJT0 *)YOo`N gPlQScNO N%%kQt^NgASNe YgeN 10lQScNO gP.UagNvAm N^Am3uh 20bD T8Rc gpeϑgf 30OP:gg8hgafN   PAGE PAGE 1 44&$d\$1$9DIfa$gd|8qkd'$$IfsֈL p^ !U~ t0!62 2 2 2 2 4aQ4424>4R4V4$d\$1$9DIfa$gd|8qd\$1$9DIfgd|8qV4X4\4&$d\$1$9DIfa$gd|8qkdR$$IfsֈL p^ !U~ t0!62 2 2 2 2 4aQ\4t44444$d\$1$9DIfa$gd|8qd\$1$9DIfgd|8q444&$d\$1$9DIfa$gd|8qkd}$$IfsֈL p^ !U~ t0!62 2 2 2 2 4aQ445,5D5$d\$1$9DIfa$gd|8qD5F5555>333 dWD`kd$$IfsrL p^ ! t0!62 2 2 2 4aQ66666666677&7(747677888$8r8t8888888D9F9H9N99999::::Z:\:^:d:::::;;;ҽh"*h"*CJOJQJaJ'h"*h"*CJKHOJQJ^JaJo(h"*h"*CJOJQJaJo(hI(h"*CJo(h"*h"*OJQJo(h4.OJQJo(ht xht xOJQJh4.aJmHnHu h4.aJo( h4.aJjh4.UaJ25(767<7F7f7777$]]$G$Ifa$gd"*l' $hWD`ha$gd"* d4G$H$WDXD YD `gd"*77kd$$IfTl  ֈ0 $8T t0  $62 2 2 2 2 44 laT7777888$]]$G$Ifa$gd"*l]]$G$Ifgd"*l8 8kd$$IfTl  ֈ0 $8T t0  $62 2 2 2 2 44 laT 8$8<8R8^8t88$]]$G$Ifa$gd"*l]]$G$Ifgd"*l88kd$$IfTl  ֈ0 $8T t0  $62 2 2 2 2 44 laT8888888$]]$G$Ifa$gd"*l]]$G$Ifgd"*l88kd2 $$IfTl  ֈ0 $8T t0  $62 2 2 2 2 44 laT88 9"9.9D9H9$]]$G$Ifa$gd"*l\]]$G$Ifgd"*l\H9J9kd^ $$IfTl  ֈ0 $8T t0  $62 2 2 2 2 44 laTJ9N9j99999$]]$G$Ifa$gd"*l]]$G$Ifgd"*l99kd $$IfTl  ֈ0 $8T t0  $62 2 2 2 2 44 laT99999::$]]$G$Ifa$gd"*l]]$G$Ifgd"*l: :kd $$IfTl  ֈ0 $8T t0  $62 2 2 2 2 44 laT ::&:::F:Z:^:$]]$G$Ifa$gd"*l]]$G$Ifgd"*l^:`:kd $$IfTl  ֈ0 $8T t0  $62 2 2 2 2 44 laT`:d:x:::::$]]$G$Ifa$gd"*l\]]$G$Ifgd"*l\::kd$$IfTl  ֈ0 $8T t0  $62 2 2 2 2 44 laT:::::;;$]]$G$Ifa$gd"*l]]$G$Ifgd"*l;;kd$$IfTl  ֈ0 $8T t0  $62 2 2 2 2 44 laT;;6;J;V;j;n;$]]$G$Ifa$gd"*l]]$G$Ifgd"*l;;j;l;n;v;;;<< <"<8<:<<<R<T<b<d<f<<<<<<<<<<<<<<<<<< =====*===﹦|h"*h4.CJKHaJo(h"*hhFCJOJQJaJo(hhF5OJQJ\o($Hh;fhO5OJQJ\o('h:h"*CJ KHOJQJ^JaJ o(%jh"*h"*CJOJQJUaJh"*h"*CJOJQJaJh"*h"*CJOJQJaJo(,n;p;kdB$$IfTl  ֈ0 $8T t0  $62 2 2 2 2 44 laTp;v;;;;;;$]]$G$Ifa$gd"*l]]$G$Ifgd"*l;;kdh$$IfTl  ֈ0 $8T t0  $62 2 2 2 2 44 laT;;;;<<<$]]$G$Ifa$gd"*l\]]$G$Ifgd"*l\<<kd$$IfTl  ֈ0 $8T t0  $62 2 2 2 2 44 laT<<V<<<=$]]$G$Ifa$gd"*l]]$G$Ifgd"*l===5' dWD`gd"*kd$$IfTl  r0 $8T t0  $62 2 2 2 44 laT==*=4=6=B=J=V=yyy $$G$Ifa$$$G$IfVDWD^`a$gd"*$G$If dWD`MdC$Eƀ;fWD`V=X=n===NF/& $$Ifa$$G$IfVDWD^`gd"*$G$Ifkd$$Ifr8,X &8& &d&d&dX 2 22 22 22 22 24a ===========>.>2>D>H>^>~>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ??$?&?(?4?h?j?@@ @@$@.@P@r@۽ۯͯͯͯͯͯͯͯͯ͡͡۽ͽh$OJQJo(h)iOJQJo(hhFOJQJo(h"*hCJKHaJo(h"*hhFCJKHaJo(h"*h4.CJOJQJaJo(h"*h4.CJKHaJo(h"*hhFCJOJQJaJo('h"*hhFCJKHOJQJ^JaJo(3=====@/Z$G$IfWD`Zgd"*kd$$If4r8,X 8& &d&d&dX 2 22 22 22 22 24a f4 $$G$Ifa$===== $$G$Ifa$ $$Ifa$$G$IfVDWD^`gd"*==>>TC,$G$IfVDWD^`gd"*Z$G$IfWD`Zgd"*kd$$If4r8,X 8& &d&d&dX 2 22 22 22 24a f4>0>F>`>b>2kd9$$If4r8,X 8& &d&d&dX 2 22 22 22 24a f4 $$G$Ifa$gd4. $$G$Ifa$ $$Ifa$b>x>~>>>> $$Ifa$ $$G$Ifa$ $$Ifa$gd4.$G$IfVDWD^`gd"*$G$If>>>>K:#$G$IfVDWD^`gd"*Z$G$IfWD`Zgd"*kdd$$If4r8,X 8& &d&d&dX 2 22 22 22 22 24a f4>>?&?(?=kd$$If4r8,X 8& &d&d&dX 2 22 22 22 24a f4 $$G$Ifa$ $$Ifa$gd4.(?2?4?L?P?h? $$G$Ifa$gd4. $$G$Ifa$$G$IfVDWD^`gd"*h?j?v??@WL;,$d `a$gd)i$d WD`a$gd)i dWD`kd$$Ifr8,X &8 &d&d&dX 2 22 22 22 24a @ @P@t@@@@@@@@@@@@@@@@@@&`#$ dhG$gdW*adhG$r@t@v@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@˶hy0JmHnHuhO hO0JjhO0JUh+yjh+yUhhFOJQJo(h$OJQJo(h$h$OJQJo(S&P 182P:pWA. A!"#$%S C;f92#$%$$IfL!vh5U5~ 5555#vU#v~ #v#v#v#v:V t0!6,5U5~ 55552 2 2 2 2 4 aQ)$$IfL!vh5U5~ 5555#vU#v~ #v#v#v#v:V s t0!6,5U5~ 55552 2 2 2 2 4 aQ)$$IfL!vh5U5~ 5555#vU#v~ #v#v#v#v:V s t0!6,5U5~ 55552 2 2 2 2 4 aQ)$$IfL!vh5U5~ 5555#vU#v~ #v#v#v#v:V s t0!6,5U5~ 55552 2 2 2 2 4 aQ $$IfL!vh5 5555#v #v#v#v#v:V s t0!6,5 55552 2 2 2 4 aQ$$$If/!vh55585T55#v#v#v8#vT#v#v:Vl t0  $6,55585T552 2 2 2 2 aT*$$If/!vh55585T55#v#v#v8#vT#v#v:Vl t0  $6,,55585T552 2 2 2 2 aT*$$If/!vh55585T55#v#v#v8#vT#v#v:Vl t0  $6,,55585T552 2 2 2 2 aT*$$If/!vh55585T55#v#v#v8#vT#v#v:Vl t0  $6,,55585T552 2 2 2 2 aT$$$If/!vh55585T55#v#v#v8#vT#v#v:Vl t0  $6,55585T552 2 2 2 2 aT$$$If/!vh55585T55#v#v#v8#vT#v#v:Vl t0  $6,55585T552 2 2 2 2 aT$$$If/!vh55585T55#v#v#v8#vT#v#v:Vl t0  $6,55585T552 2 2 2 2 aT$$$If/!vh55585T55#v#v#v8#vT#v#v:Vl t0  $6,55585T552 2 2 2 2 aT$$$If/!vh55585T55#v#v#v8#vT#v#v:Vl t0  $6,55585T552 2 2 2 2 aT$$$If/!vh55585T55#v#v#v8#vT#v#v:Vl t0  $6,55585T552 2 2 2 2 aT$$$If/!vh55585T55#v#v#v8#vT#v#v:Vl t0  $6,55585T552 2 2 2 2 aT$$$If/!vh55585T55#v#v#v8#vT#v#v:Vl t0  $6,55585T552 2 2 2 2 aT$$$If/!vh55585T55#v#v#v8#vT#v#v:Vl t0  $6,55585T552 2 2 2 2 aT$$If/!vh5585T55#v#v8#vT#v#v:Vl t0  $6,5585T552 2 2 2 aT$$If!vh585 5d5d5d#v8#v #vd:V X ,585 5d9/ / / 2 22 22 22 22 24 a ;$$If!vh585 5d5d5d#v8#v #vd:V 4X +,585 5d9/ / / / / 2 22 22 22 22 24 a f4)$$If!vh585 5d5d5d#v8#v #vd:V 4X +,585 5d9/ / / / / 2 22 22 22 24 a f4)$$If!vh585 5d5d5d#v8#v #vd:V 4X +,585 5d9/ / / / / 2 22 22 22 24 a f4-$$If!vh585 5d5d5d#v8#v #vd:V 4X +,585 5d9/ / / / 2 22 22 22 22 24 a f4$$If!vh585 5d5d5d#v8#v #vd:V 4X +,585 5d9/ / / / 2 22 22 22 24 a f4$$If!vh585 5d5d5d#v8#v #vd:V X ,585 5d99/ / / / 2 22 22 22 24 a J@J : cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOFi@F nfhHSz h&4V4\444D55778 88888H9J999: :^:`:::;;n;p;;;<<==V====>b>>>(?h?@@ !"#$%&')*+,-./0123456789:;<=?@ABCDEFGIJKLMNOPQR@lI W b  ) 1 N O Q _ j l z l"""""" '!!8@0( B S ? )>AJTUdeMY]^_`bnrstuw 35inZ\no $.2AEFHIKOU\^ikpvy}~ '(56@A#$35FOQijklnpr.9WY5 9 : ; < > I c l s u y  G R |  2 ; [ f 1 ; = > d p ')9;EFFHHIIKLNOQRjmWZK$''*|AE*-:=X[ux ) ,  3 6 f i FFHHIIKLNOQRjm3333s333333s3333333333333333333333333333333333JUK,:   D E G S y z   / 0 X Y [ g 1 ? d q FFHHIIKLNOQRjmwFFHHIIKLNOQRjm1gQ#Ef 2sPNH:esmfx hh^h`o(0 H\H^H`\hH) \^`\hH. \^`\hH. 4\4^4`\hH) \ ^ `\hH. | \| ^| `\hH. \ ^ `\hH) \^`\hH.HH^H`o(0 T0T^T`0o(hH6.\^`\.p\p^p`\. \ ^ `\) \ ^ `\.\ \\ ^\ `\.\^`\)\^`\.' ^` o(hH0HH^H`o(0T0T^T`0o( \^`\.p\p^p`\. \ ^ `\) \ ^ `\.\ \\ ^\ `\.\^`\)\^`\. ^` B*OJo(0:efxsPm#Ej Z@    3ԁ('<KDCu)"*4.,1hFOxQoR,[W*aB-a)jhoyo1q|8q5!rt xy+yDOWA)ir5$5: EyCK.0@CJKLNPVXY]^_`bcdlmnrstu[")+,.:DJTVWZf    ) / : D E G S ^ d o y z |    # - / 0 2 < F L V X Y [ g q w  + Q l # 0 1 < ? L V b c d q } mAsAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUy0As0@D|lpp4Unknown1gQniugfGz Times New Roman5Symbol3& z Arial;[SOSimSun;ўSOSimHei;5 N[_GB2312-5 |^W 1h:fhKŦ !% !% !-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[d??2qHX?,[I8RNx600271 8R{y*)YOo` S2007-005 _q1gQ   Oh+'0$0D T` | [֤ȯ룺600271 ֤ȯƣbetway ţ2007-005ȯ Normal.dot0쿭l.d7MicroSoft Word 10.0@H'@@x!% ՜.+,0 X`t| aero-info?A  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`/Data U1TabledgWordDocumentUSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjf FMicroSoft Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q